Charter uvjeti

1. Prihvaćanje uvjeta najma

Ovim općim uvjetima najma plovila uređuju se prava i obveze najmoprimca
(u daljnjem tekstu “Najmoprimac”) i najmodavac (u daljnjem tekstu:
“charter tvrtka” ili Blue Nautica). Blue Nautica se u daljnjem tekstu naziva “BN” i
rezervacija plovila putem Blue Nautica web stranice u daljnjem tekstu „web
stranica”. Najmoprimac prihvaća sve uvjete najma na/u svoje ime i u ime svoje posade.

2. Cijena najma i plaćanje

Cijena najma uključuje najam plovila sa standardnom opremom, zajedno sa osiguranjem plovila i posade za vrijeme najma. Cijena chartera isključuje troškove nastale vezano uz domicilne marine (parking, vez i sl.), gorivo, skipersku uslugu i troškove ostalih opcionalnih usluga. Kućni ljubimci na brodu nisu dopušteni. Unajmitelj može preuzeti odgovornost za plovilo koje je prethodno rezervirano nakon plaćanja 50% cijene najma 7 dana nakon potvrde rezervacije i preostalih 50% cijene najma najmanje 4 tjedna prije datuma početka chartera. Ova pravila plaćanja ne mogu se mijenjati bez pristanka Blue Nautice.

3. Obveze Charter tvrtke

Charter tvrtka je suglasna da će plovilo najmoprimcu dati u punom pogonu i ispravnom stanju, s punim setom opreme, uključujući i onu koja je navedena specifikacijom na web stranici BN-a. Brod mora biti u besprijekornom stanju, s potpuno napunjenim spremnicima za vodu i gorivo. Treba biti isporučen u dogovoreno vrijeme i sa svom potrebnom dokumentacijom.

Ako iz bilo kojeg razloga charter tvrtka ne ispunjava gore navedene uvjete, najmoprimac ima pravo na naknadu za sve dane kada nije bio u mogućnosti koristiti plovilo. Također, ako je za charter tvrtku neizvedivo da rezervirano plovilo stavi na raspolaganje Najmoprimcu u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjesto, charter tvrtka je dužna osigurati da je na raspolaganju zamjensko plovilo s istim ili boljim specifikacijama od rezerviranog. Ako charter tvrtka nije u mogućnosti osigurati zamjensko plovilo, najmoprimac ima pravo raskinuti ugovor i zatražiti povrat cjelokupnog iznosa najma ili dijela iznosa za one dane kada nije bio u mogućnosti koristiti plovilo.

Najmoprimac ima pravo na povrat samo uplaćenog iznosa najma. Sva druga prava su isključena. Ako su plovilo ili njegova oprema oštećeni zbog nepredviđenih, prirodnih uzroka, Najmoprimac je dužan odmah kontaktirati Charter tvrtku. Charter tvrtka je dužna otkloniti eventualnu štetu na plovilu u roku od 24 sata. U ovom slučaju, Najmoprimac nema pravo ni na kakvu naknadu.

4. Depozit

Prije preuzimanja odgovornosti za plovilo iz marine u kojoj je vezano (ACI Marina Trogir), unajmitelj je dužan uplatiti sigurnosni depozit Charter tvrtki. Sigurnosni depozit se može platiti gotovinom ili kreditnom karticom i bit će vraćen Najmoprimcu nakon što je plovilo vraćeno i na zadovoljavajući način pregledano te je ustanovljeno da je plovilo vraćeno u istom stanju i sa svom pripdajućom opremom kako je bilo i predano Najmoprimcu. Depozit će biti vraćen Najmoprimcu u cijelosti samo ako nije nastala šteta na plovilu ili njegovoj opremi i u slučaju da nema prijava potencijalne štete od strane trećih osoba tijekom korištenja plovila.

Ako Najmoprimac prijavi štetu ili Charter tvrtka otkrije tijekom pregleda da su plovilo ili oprema oštećeni ili nedostaje dio opreme, Charter tvrtka će zadržati dio ili cijeli depozit, jednak trošku popravka ili zamjene opreme koja nedostaje.

Ako plovilo ne bude vraćeno u čistom i urednom stanju, naknade za čišćenje će se odbiti od depozita. Ako spremnici goriva nisu puni, iznos potreban za punjenje spremnika za gorivo će se odbiti od depozita.

5. Skiperska dozvola i VHF dozvola

U slučaju chartera bez usluge profesionalnog skipera Najmoprimac se obvezuje posjedovati važeću skipersku dozvolu i VHF dozvolu, odnosno da
će plovilom upravljati član posade s valjanim i važećim dozvolama.

6. Test upravljanja plovilom

Predstavnik BN/Charter tvrtke može zahtijevati od osobe koja će upravljati plovilom da dokaže svoju/njezinu kompetenciju u sigurnom rukovanju i plovidbi plovilom tako što će stvarno upravljati plovilom na moru u prisutnosti predstavnika BN/Charter tvrtke na brodu. Ako osoba ne udovolji na testu predstavniku BN/Charter tvrtke u tom pogledu, predstavnik BN/Charter tvrtke može raskinuti ovaj Ugovor kao što je gore navedeno ili postaviti pomorca prihvatljivog i za BN/Charter tvrtku i Najmoprimca na trošak Najmoprimca onoliko dana koliko BN/Charter tvrtka smatra potrebnim za sigurnost plovila i putnika. Bilo koje vrijeme potrebno za ovu provjeru osposobljenosti najmoprimca u pomorstvu bit će dio dogovorenog razdoblja najma.

7. Obveze najmoprimca

Nakon preuzimanja odgovornosti za plovilo, Najmoprimac je dužan ploviti isključivo u
hrvatskim teritorijalnim vodama. Za izlazak iz hrvatskih teritorijalnih voda mora dobiti posebno pismeno odobrenje. Najmoprimac je dužan pridržavati se svih pravila i propisa koji se odnose na vođenje brodskog dnevnika, brižljivo postupanje s plovilom i njegovom opremom te plovidbu u skladu s dobrom navigacijskom praksom, odnosno samo kada su vremenski uvjeti povoljni i dobra vidljivost.

Najmoprimac ili njegov/njezin skiper treba imati navigacijske vještine i posjedovati sve dozvole
potrebne za plovidbu na otvorenom moru i korištenje VHF radio postaje.

Ako je brod sudjelovao u nesreći na moru, a plovilo ili bilo koja njegova oprema su oštećeni tijekom plovidbe, Najmoprimac je dužan odmah bez odgode obavijestiti Charter tvrtku. Relevantni telefonski brojevi Charter tvrtke nalaze se u dokumentaciji plovila.

8. Odgovornosti najmoprimca

Ako je bilo kakvim nedjelima i/ili nemarom u manevriranju plovilom nanesena šteta trećoj osobi koja nije pokrivena osiguranjem, Najmoprimac je osobno dužan pokriti sve materijalne i pravne troškove koji mogu proizaći iz takvih nedjela/nepažnje. Najmoprimac je posebno odgovoran ako je plovilo zaplijenjeno zbog nezakonite aktivnosti plovila. U slučaju štete i/ili nesreće, Najmoprimac je dužan zabilježiti događaje i zatražiti pismenu potvrdu od najbliže lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Najmoprimac je također dužan obavijestiti Charter tvrtku o svakom takvom događaju.

Ako je plovilo izgubljeno, zaplijenjeno ili mu je ovlaštena strana zabranila plovidbu, Najmoprimac je dužan odmah o tome obavijestiti Charter tvrtku i sve druge relevantne ovlaštene osobe.

Najmoprimac je dužan svakodnevno provjeravati razinu ulja u motoru. Najmoprimac je dužan pokriti sve troškove koji se odnose na štete i gubitke uzrokovane nedostatkom ulja u motoru. Sva oštećenja na podvodnom dijelu nastala zbog nemara Najmoprimca bit će popravljena o trošku Najmoprimca.

9. Pregled plovila

Najmoprimac je dužan vratiti plovilo Charter tvrtki u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu. Brod mora biti čist, neoštećen, a spremnici goriva puni. Ako Najmoprimac ne vrati plovilo Charter tvrtki u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu, Najmoprimac se obvezuje platiti 300% dnevne cijene od pune osnovne cijene plovila za svaki zakašnjeli sat. Zakašnjeli povratak može biti opravdan u slučaju više sile pod uvjetom da Najmoprimac odmah obavijesti Charter tvrtku.

10. Osiguranje

Osiguranje plovila podliježe uvjetima koje je odredila odgovarajuća osiguravajuća kuća.

Plovilo, njegova oprema i posada osigurani su za sve vrste šteta i gubitaka čija je vrijednost veća od iznosa franšize/depozita za navedeno plovilo. Upravitelj broda ima osiguranje od odgovornosti za štetu trećih osoba. U slučaju težih nesreća i uključenih drugih plovila, najmoprimac je dužan prijaviti takve slučajeve ovlaštenim osobama u najbližoj lučkoj kapetaniji i pribaviti svu dokumentaciju koju osiguravajuće društvo smatra potrebnom. Dokumentacija mora sadržavati sve relevantne podatke o uzrocima nesreće i uvjetima koji su vladali u trenutku nesreće. Najmoprimac je dužan odmah obavijestiti Charter tvrtku o svim takvim događajima. Ako Najmoprimac ne poduzme gore navedene korake, smatrat će se izravno odgovornim za svu štetu nastalu neprijavljivanjem ili zakašnjelim prijavljivanjem incidenta.

Polica osiguranja pokriva svu štetu nastalu zbog vremenskih nepogoda i drugih prirodnih katastrofa, ali ne pokriva štetu nastalu namjernim ili nemarnim manevriranjem plovilom. Najmoprimac ne smije koristiti svoj depozit za plaćanje ove vrste štete. Najmoprimac je dužan pokriti sve troškove uzrokovane nepoštovanjem ili nemarom. Polica osiguranja ne pokriva štete na motoru uzrokovane nedostatkom motornog ulja.

11. Otkaz rezervacije

Ako Najmoprimac i njegova/njezina posada otkaže najam iz bilo kojeg razloga nakon sklapanja ugovora s Charter tvrtkom, BN će zadržati cijeli iznos plaćen za najam. Ako Najmoprimac otkaže najam 4 tjedna ili više prije perioda najma, BN će zadržati 50% cijene najma. Ako Najmoprimac otkaže najam manje od 4 tjedna prije perioda najma, BN će zadržati cijeli iznos. Ako se najmoprimac osigurao za unajmljivanje plovila za najam, ali je naknadno otkazao najam plovila iz opravdanih razloga, osiguravajuće društvo može najmoprimcu ponuditi naknadu.

BN zadržava pravo zamjene plovila kada je rezervirano plovilo oštećeno zbog nepredviđenih okolnosti, npr. prirodne katastrofe koje uzrokuju štetu itd. U ovom slučaju, BN će dati brod s jednakim ili boljim specifikacijama od rezerviranog plovila.

Ova klauzula prestaje važiti u slučaju rata, terorističkih aktivnosti, prirodnih i nuklearnih
katastrofa ili drugih nepredviđenih okolnosti koje bi se mogle definirati kao viša sila. U ovom slučaju, BN nije u obvezi isplatiti naknadu Najmoprimcu.

12. Pritužbe

Ako najmoprimac i njegova/njegova posada imaju bilo kakvu pritužbu tijekom razdoblja najma plovila, trebaju o tome obavijestiti Charter tvrtku/BN koja će nastojati riješiti sve
probleme. U obzir će se uzeti samo opaske i prigovori izneseni u pisanom obliku
tijekom pregleda plovila.